Regulamin sklepu internetowego Ksiazka.uk

Księgarnia Ksiazka.uk jest platformą prowadzoną przez spółkę (dalej nazywaną Spółka): 

Q ART Ltd

8 Jordanvale Avenue 

G14 0QP Glasgow

SŁOWNICZEK:

Klient – osoba fizyczna, firma, bądź organizacja, która dokonała zakupów w Księgarni Ksiazka.uk

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Ksiazka.uk, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty, gdzie Klient może modyfikować dane zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy czy formę płatności;

Magazyn – magazyn mieszczący się w Wielkiej Brytanii pod adresem 8 Jordanvale Avenue, Glasgow, G14 0QP, UK, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą karty płatniczej;

Dni robocze –dni tygodnia od poniedziałku do piątku prócz dni ustawowo wolnych od pracy

Czas realizacji zamówienia – jest to czas,  jaki Ksiazka.uk potrzebuje do skompletowania i wysłania zamówienia 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji oraz użytkowania sklepu internetowego Ksiazka.uk
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego Ksiazka.uk nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Ksiazka.uk możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu albo przez podanie drogą telefoniczną (dane bankowe) i mailową (dane adresowe) niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

§ 2 Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym Ksiazka.uk (oraz korzystanie z tegoż) jest bezpłatna i umożliwia Klientowi:
  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
  2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
  3. tworzenie listy zakupów - „lista życzeń”;
  4. przeglądanie historii zamówień;
  5. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
  6. korzystanie z kodów rabatowych;
  7. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Ksiazka.uk należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Spółka, na podany przez Klienta adres mailowy, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji.
 4. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Spółką umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Ksiazka.uk każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym Ksiazka.uk i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobieranie jakiekolwiek opłaty.
 7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Ksiazka.uk należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo na adres ksiazka@ksiazka.uk z Działem Obsługi Klienta. Usunięcie konta oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Spółką o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 8. Spółka jest uprawniona do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Spółka jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego Ksiazka.uk powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
  3. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) złożenie przez Klienta zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
  4. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 11 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Spółkę zgodnie z treścią zamówienia.
 9. O decyzji zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony mailowo na podany w systemie Ksiazka.uk adres mailowy. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. 
 10. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Spółkę. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Spółka zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Ksiazka.uk

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego Ksiazka.uk odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Ksiazka.uk w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Ksiazka.uk; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym Ksiazka.uk jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§ 4 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Ksiazka.uk opierają się na danych o produktach udostępnionych przez ich wydawcę/producenta.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Ksiazka.uk:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w funtach brytyjskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Spółka może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym Ksiazka.uk nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Ksiazka.uk 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.ksiazka.uk – po uprzednim zalogowaniu się do swego konta, oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00 pod numerem telefonu 07506 111 111 (cena za połączenie według taryfy operatora Klienta)
 2. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. 
 3. Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a księgarnią Ksiazka.uk jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomień o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o zaksięgowaniu płatności za dane zamówienie. Zamówienie złożone lecz nie opłacone, któremu automatycznie przypisany będzie indywidualny numer zamówienia, nie będzie realizowane do momentu zaksięgowania płatności za nie- w razie jakichkolwiek problemów z dokonaniem płatności prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Działem Obsługi Klienta. 
 4. Jeżeli zakupiony produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 5. Zakupiony towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.
 6. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail oraz w wersji papierowej wraz z zamówieniem. 
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który w przeszłości co najmniej kilkukrotnie nie wywiązał się z obowiązku podania poprawnych danych adresowych lub kontaktowych narażając tym samym Spółkę na poniesienie dodatkowych kosztów.
 8. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu spakowania paczki.
 2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
 3. Zmiany mogą dotyczyć zamiany produktu, rezygnacji z części lub całości zamówienia bądź zmiany adresu dostawy. 

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Po zamieszczeniu produktów w koszyku, w celu dopełnienia formalności związanych z opłaceniem zamówienia Klient zostanie automatycznie przekierowany do systemu płatności online obsługiwanego przez zewnętrzną firmę specjalizującą się w obsłudze płatności sklepów internetowych.
 2. Klient ma też możliwość dokonania płatności telefonicznie za pomocą karty płatniczej- kontaktując się ze Sklepem Internetowym Ksiazka.uk pod numerem telefonu 07506 111 111.

  Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Ksiazka.uk płatności za zamówienie. 

§ 8 Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki i wynosi: 24 godziny- dla pozycji, które posiadamy fizycznie w naszym magazynie w UK, lub do 10 dni roboczych dla pozycji, które znajdują się w jednej z regularnych dostaw z Polski. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów i jest uzależniony od dostępności danego produktu.
 2. W przypadku, gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej.
 3. Jeżeli w zamówieniu znajduje się produkt, który jest przedsprzedażą, to całe zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po premierze produktu o najpóźniejszej dacie premiery.
 4. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany celem określenia nowego terminu realizacji zamówienia.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.
 6. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail informacja o przebiegu realizacji zamówienia (status zamówienia). 

§ 9 Rękojmia i warunki reklamacji z rękojmi

 1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.
 2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
 2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Ksiazka.uk w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia,
  2. od daty otrzymania przez Klienta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy gdy
  1. Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną instrukcją Klienta (specjalne zamówienie czy sprowadzenie produktów spoza oferty głównej), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep Internetowy Ksiazka.uk utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. mamy do czynienia ze sprzedażą dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  5. przedmiotem transakcji są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a zostały przesłane Klientowi zgodnie z umową zakupu.
 4. Klient, chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować mailowo Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy na adres ksiazka@ksiazka.uk
 5. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie nienaruszonym i pozwalającym na ponowne sprzedanie. Spółka zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Klientowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Ponadto jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonowania.
 7. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 8. Ksiazka.uk informuje, że w przypadku zamówień na kwotę od 30 funtów wzwyż, Klient otrzymuje rabat w postaci bezpłatnej przesyłki. Jeżeli jednak następnie Klient zwróci część towarów, co spowoduje obniżenie wartości zamówienia poniżej kwoty 30 funtów, rabat zostaje anulowany a koszt wysyłki odliczony od kwoty zwróconej na konto Klienta.

§ 12 Zwrot należności Klientom

 1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy)
  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 niniejszego regulaminu, Spółka zwraca Klientowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu z powrotem pod podany adres:

  8 Jordanvale Avenue, Glasgow, G14 0QP, UK
 3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na konto, z którego dokonana była płatność za dane zamówienie.

§ 13 Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego Ksiazka.uk mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
  4. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw. boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 5. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym Ksiazka.uk nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 7. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.
 8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta jest Spółka, Q art Ltd z siedzibą w Glasgow 8 Jordanvale Avenue, G14 0 QP. Spółka przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym Ksiazka.uk w celu świadczenia usług drogą elektroniczną a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).

 1. Rejestrując się w Ksiazka.uk Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z odpowiednią najnowszą ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

Więcej informacji w Polityce prywatności.

§ 15 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera. Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Spółki oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Spółki (w tym treści dotyczące produktów oraz Promocji). Subskrypcja newslesttera dokonywana jest poprzez  zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto” (subskrypcja newslettera).
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym momencie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (subskrypcja newslettra) lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

§ 16 Reklamacje

 1. Ksiazka.uk zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony produkt bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach określonych w momencie składania zamówienia.
 2. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub mailowo na adres mailowy ksiazka@ksiazka.uk i przedstawić powód reklamacji (opis lub zdjęcie reklamowanego produktu)
 3. Ksiazka.uk w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i każdorazowo ustali indywidualne kroki, satysfakcjonujące Klienta
 4. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego Ksiazka.uk lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Spółki drogą mailową na adres: ksiazka@ksiazka.uk
 5. Spółka rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Wielkiej Brytanii.

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Ksiazka.uk były na najwyższym poziomie, dlatego nie wyklucza się możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Ksiazka.uk w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, bądź innych czynności. Spółka dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego Ksiazka.uk było dokonywane w godzinach nocnych.
 2. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 3. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Wielkiej Brytanii.
 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego Ksiazka.uk używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, między innymi w celu zachowania zgodności z aktualnym prawem oraz usprawnieniem działania systemu.
 6. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym Ksiazka.uk (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu.
 7. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 8. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z Ksiazka.uk. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu.

DODATEK DO REGULAMINU DOTYCZĄCY KART PODARUNKOWYCH

§ 18 Regulamin Kart Podarunkowych

SŁOWNICZEK

Wydawca

Qart Ltd
Ksiazka.uk
8 Jordanvale Avenue
Glasgow G14 0QP

Karta Podarunkowa –jest to nośnik elektronicznego bonu, który można zakupić w podobny sposób jak każdy inny produkt w Ksiazka.uk. Uprawnia on Posiadacza do dokonywania zakupów w księgarni internetowej Ksiazka.uk. Karty Podarunkowe Ksiazka.uk mają nominały wynoszące odpowiednio £15, £35 i £50. 

Księgarnia Internetowa - Elektroniczna Platforma Wydawcy znajdująca się pod adresem www.ksiazka.uk

Nabywca - Osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która na rzecz Wydawcy dokonuje przekazania odpowiednich środków pieniężnych celem zakupu od Wydawcy Karty Podarunkowej Ksiazka.uk

Użytkownik - Osoba dysponująca Kartą Podarunkową Ksiazka.uk

Produkty - Asortyment oferowany do sprzedaży w księgarni internetowej Ksiazka.uk.

Aktywacja - Aktywacja Karty Podarunkowej Ksiazka.uk dokonywana jest w chwili zakupu karty przez Nabywcę.

Warunki ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej Ksiazka.uk
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania drogą mailową Nabywcy Karty Podarunkowej Ksiazka.uk, a następnie przyjmowania jej do realizacji w Księgarni Internetowej.
 3. Karta Podarunkowa Ksiazka.uk nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz kartą płatniczą.
 4. Data ważności karty oraz jej nominał wydrukowane są na Karcie Podarunkowej Ksiazka.uk.
 5. Karta Podarunkowa Ksiazka.uk nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy. Dotyczy to również sytuacji, kiedy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 6. Po wydaniu Karty Podarunkowej Ksiazka.uk Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jej utratę, uszkodzenie lub zniszczenie.
 7. Karta Podarunkowa Ksiazka.uk nie podlega zablokowaniu i zastrzeżeniu.
 8. Realizacja Karty Podarunkowej Ksiazka.uk będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w jej posiadanie w sposób nieuprawniony.
 9. Nabywca zobowiązany jest to chronienia Karty Podarunkowej Ksiazka.uk przed zniszczeniem i utratą.

Korzystanie z Karty Podarunkowej Ksiazka.uk

 1. Karta Podarunkowa Ksiazka.uk upoważnia do jednorazowej transakcji z jej użyciem.
 2. Płatność Kartą Podarunkową Ksiazka.uk następuje poprzez wpisanie w odpowiednią rubrykę podczas procesu płatności online unikatowego kodu z Karty znajdującego się na Karcie zakupionej przez Nabywcę.
 3. W przypadku, gdy wartość nabywanych Produktów jest wyższa niż nominał Karty, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania dopłaty różnicy ceny na rzecz Wydawcy. Dopłaty dokonać można kartą płatniczą lub PayPalem.
 4. W przypadku, gdy cena Produktu nabywanego za pomocą Karty będzie niższa, niż nominał Karty, Wydawca nie wydaje różnicy.
 5. Po wykorzystaniu kodu z Karty Podarunkowej Ksiazka.uk staje się on nieważny i nie można za jego pomocą przeprowadzać żadnych kolejnych transakcji.
 6. Wydawca może odmówić realizacji Karty Podarunkowej Ksiazka.uk w przypadku:
  -upływu terminu ważności Karty;
  -wcześniejszego wykorzystania kodu z Karty;
 7. Środki na Karcie niewykorzystane przez Użytkownika przed upływem terminu ważności Karty, stanowią przychód Wydawcy.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Kart Podarunkowych Ksiazka.uk dostępny jest na stronie internetowej www.ksiazka.uk
 2. Reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych Ksiazka.uk, wad zakupionych Towarów lub związane z realizacją prawa odstąpienia od umowy, będą rozpatrywane według ogólnych zasad Reklamacji Ksiazka.uk zamieszczonych powyżej.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany dotyczące aktywnych Kart Podarunkowych Ksiazka.uk nie mogą ograniczać nabytych praw związanych z ich wydaniem.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu Użytkownikom zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.ksiazka.uk